Photometre #649[NE_1.6_Dp] Leipzig AOT

File : 20200926_649.hum

26/09/2020,06:01:05,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:01:11,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:05:16,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:05:17,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:06:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:08:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:10:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:10:10,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:10:16,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:16:02,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:18:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:20:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:22:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:23:06,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:23:07,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:24:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:31:52,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:31:53,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:32:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:34:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:36:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:38:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:40:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:42:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:43:02,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:43:03,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:44:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:46:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:48:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:48:24,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:50:05,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:54:27,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:54:28,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,06:58:05,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:01:20,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:01:26,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:09:10,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:09:16,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:18:18,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:18:19,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:20:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:22:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:24:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:29:02,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:29:03,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:32:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:34:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:36:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:38:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:40:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:41:55,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:42:02,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:52:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:54:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:57:46,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:57:47,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,07:58:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:00:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:01:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:01:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:12:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:14:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:16:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:16:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:31:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:31:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:42:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:44:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:46:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:46:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:46:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,08:58:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:00:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:01:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:01:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:08:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:10:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:12:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:14:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:16:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:16:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:31:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:31:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:42:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:44:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:46:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:46:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:46:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,09:58:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:00:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:01:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:01:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:12:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:14:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:16:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:16:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:31:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:31:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:42:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:44:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:46:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:46:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:46:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,10:58:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:00:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:01:40,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:01:46,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:12:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:14:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:16:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:16:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:28:05,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:31:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:31:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:42:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:44:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:46:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:46:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:46:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:56:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,11:58:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:00:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:01:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:01:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:12:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:14:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:16:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:16:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:16:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:26:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:28:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:30:01,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:31:35,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:31:41,TEMP=16.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:42:23,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.D,ExtBa=12.56
26/09/2020,12:42:25,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:46:35,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:46:41,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:56:01,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,12:58:01,TEMP=9.4,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:00:23,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.D,ExtBa=12.56
26/09/2020,13:00:30,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:01:35,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:01:41,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:12:23,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.D,ExtBa=12.55
26/09/2020,13:12:25,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:16:35,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:16:41,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:26:01,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:28:01,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:30:01,TEMP=9.2,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:31:57,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.D,ExtBa=12.56
26/09/2020,13:32:20,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:32:31,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:42:14,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:46:35,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:46:41,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:56:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,13:58:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:00:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:01:35,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:01:41,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:05:24,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:05:25,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:06:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:08:05,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:18:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:20:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:21:31,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:32:01,TEMP=9.3,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:34:22,TEMP=9.1,BA=5.60,STAT.D,ExtBa=12.56
26/09/2020,14:36:15,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.A,ExtBa=12.45
26/09/2020,14:36:35,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:44:52,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:44:53,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:46:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:48:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:50:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:52:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:54:00,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,14:54:06,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:01:51,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:01:52,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:02:05,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:08:43,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:08:44,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:10:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:12:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:14:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:14:46,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:14:47,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:16:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:18:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:20:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:20:08,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:20:09,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:22:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:24:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:26:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:28:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:30:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:31:18,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:31:19,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:32:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:34:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:36:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:38:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:40:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:40:04,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:42:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:44:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:46:05,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:47:09,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:48:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:50:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:52:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:53:00,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:53:06,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,15:57:54,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,16:00:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,16:02:01,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,16:02:05,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h
26/09/2020,16:02:11,TEMP=9.5,BA=5.60,STAT.h