Photometre #14[NE_1.6] AgiaMarina_Xyliatou AOT

File : 20200924_14.blk

24/09/2020,06:55:37,2,0,0,0
24/09/2020,07:55:58,2,1,1,0
24/09/2020,08:46:12,2,0,2,0
24/09/2020,09:46:11,2,0,2,8
24/09/2020,10:45:57,2,1,2,5
24/09/2020,11:55:58,2,1,2,0
24/09/2020,12:56:20,3,0,4,5